Medium-consult    Hypnose    Algemene voorwaarden     Belangrijk     Nieuws        

 

2helendehanden     

        energetische praktijk 

 

 

  Home  |  Behandeling  |  Cursus  |  Webwinkel  |  Agenda Ikzelf  |  Links  Contact      

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden energetische praktijk

  

2helendehanden 

 

 

   

 

 

 
 

  
 

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen en cursussen van energetische praktijk 2helendehanden

(verder te noemen de praktijk) en de cliŽnt(e) / cursist(e).  Bovenstaande geldt ook voor de werkzaamheden en

boodschappen gegeven als medium / hypnotiseur.

       

Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een Reiki- of andere cursus/-energetische behandeling en of een hypnosebehandeling geschiedt na

telefonische of persoonlijke aanmelding of via het contact formulier zoals dat is vermeld op de website.

 

Met je aanmelding verklaar je akkoord te gaan met het feit dat je op de hoogte bent dat de deelname aan

een cursus / -energetische- en of hypnose behandeling, workshop of hetgeen verteld wordt / werd als

medium  geheel voor eigen risico is.

 

De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

 

 

Gezondheid

Wanneer je onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische

stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient je behandelend arts / specialist of jezelf voor

aanvang van deelname aan een Reiki- of andere cursus / -energetische behandeling de praktijk

hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het je bekend dat er in het kader van een Reiki- of

andere cursus / -energetische behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie

in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Ditzelfde geldt ook voor de werkzaamheden

welke als medium worden gedaan.

    

 

 

 

Mediumconsult, healing- en of hypnosebehandeling

Alle contact tussen personen en het medium (Riny Kuijlen) vinden plaats op een strikt persoonlijke basis en is geheel

experimenteel. Aan al wat plaatsvindt kunnen geen rechten ontleend worden, noch is het ter vervanging van bestaande

gezondheidszorg (artsen, psychologen, psychiaters, paramedici etc.).

 

Informatie mag niet zonder voorafgaande toestemming van het medium aan derden worden overlegd of verteld. Interpretatie en opvolging van acties door personen zijn geheel voor eigen risico van deze personen, en waart het

medium en de behandelaar vrij van iedere vorm van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

 


    

 

 

Annulering

De praktijk behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende deelname. Ingeschreven deelnemers

ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. In overleg kan de inschrijving

verplaatst worden naar een volgende cursus.

 

 

 

  

Betaling van een behandeling

 

Artikel 1
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant te worden afgerekend. Mocht er niet contant afgerekend

kunnen worden dan gelden de algemene voorwaarden (artikel 3 t/m 6).

Artikel 2
Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient

telefonisch gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer.

Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan

de cliŽnt in rekening te brengen, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte of ernstige familieomstandigheden. Bij niet tijdige betaling wordt er een herinnering verzonden waarvan de kosten Ä5,- bedragen. De cliŽnt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en de praktijk kan zo nodig rente in rekening

brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliŽnt / cursist in gebreke blijft

aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.
 
Artikel 3
Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de cliŽnt / cursist een 2e betalingsherinnering sturen.

Voor het verzenden van deze 2e betalingsherinnering wordt een bedrag van Ä 10,- aan de cliŽnt/cursist in rekening

gebracht.
 
Artikel 4
Voldoet de cliŽnt/cursist binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn / haar verplichting

dan is de praktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten

uitvoeren.

Artikel 5
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten

laste van de cliŽnt / cursist. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom

met een minimum van Ä 25,-.
 
Artikel 6
Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op

te schorten totdat de cliŽnt aan haar / zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

   

 

 

 

Betaling van cursussen

 

Artikel 1
Bij inschrijving voor een cursus of workshop krijgt u ter bevestiging van de inschrijving, een factuur met het te betalen

bedrag of u kunt voor aanvang ook kiezen om contant te betalen.

Artikel 2
Bij annulering van een Reiki- of andere cursus, ongeacht of dit een Reiki 1e of 2e Graad of andere cursus is, wordt tot

3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus

wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij 1 week of korter voor aanvang van de cursus wordt 100%

van het cursusgeld rekening gebracht. Bij verhindering kan Ė na kennismaking met de praktijk - de plaats worden

ingenomen door een andere volwassene. 

Artikel 3
De door de praktijk aan de cliŽnt in rekening gebrachte kosten voor de cursus dienen door de cursist uiterlijk 4 weken

voor aanvang van de cursus te worden voldaan op het daarvoor bestemde rekeningnummer.

Artikel 4
Bij het niet tijdig afmelden na inschrijving van een cursus, treden automatisch de voorwaarden van artikel 3 t/m 7 in

werking.

  

 

 
 

Geheimhouding

De praktijk hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke

informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal te allen tijde toestemming worden

gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden onthuld, (dus ook geen (e-mail) adres, telefoon- of

mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

 

Het Nederlandse recht is van toepassing.

 

 
 

     

 

 

 
 
 

Producten

 

 

Webwinkel

 

  

Praktijkadres

 

 

 

Boomstede 301

3608 AP  Maarssen

    

Tel. 0346-574054

App 06-47563564

  

Info@2helendehanden.nl

 
 

Uw huis zuiveren

 

 

 

Onrustig gevoel thuis, een bedompte sfeer? Voelt koud aan?

    

Vreemde geluiden 's nachts terwijl er niemand anders aanwezig is?

   

"Klik hier" voor de ontknoping

 
 

Reiki kadobon

 

 

 

Verras haar/hem eens

met een 

 

 kadobon

  voor een mediumconsult, Reiki-Quantumheling-, stress- en/of pijn-behandeling

 

 Lid van

 

  

Vereniging "Cirkel"

Beroepsvereniging "CAT"

 

 

 

   

 

     
  Riny Kuijlen

 

Paranormaal genezer, medium, magnetiseur,

Reiki-Master en hypnotiseur, hypnotherapeut.